REGULAMIN
ZAKUPU URZĄDZENIA ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO APLIKACJI

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki Stron stosunku prawnego polegającego na zawarciu umowy sprzedaży urządzenia monitorowania pojazdu oraz dalszego świadczenie usługi monitorowania pojazdu.

 2. Niniejszy regulamin – a co za tym idzie i umowa sprzedaży urządzenia oraz dalsze świadczenie usług dostępu do aplikacji pozwalającej na monitorowanie pojazdu – regulowany jest prawem polskim. Postanowienie to nie wpływa na bezwzględnie obowiązujące na terenie UE przepisy prawa, a w szczególności postanowienia art. 6 ust 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I), który stanowi, iż umowy konsumenckie podlegają prawu państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu. W związku z tym, jeżeli konsument, zawierający umowę sprzedaży urządzenia i wybierający dalsze świadczenie usług monitoringu pojazdu, ma miejsce zwykłego pobytu w innym Państwie członkowskim niż Rzeczpospolita Polska, to w takich przypadkach, bezwzględnie obowiązujące przepisy kraju, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, są przestrzegane i konsument jest chroniony przez te przepisy niezależnie od wyboru prawa Rzeczpospolitej Polskiej dla usług objętych niniejszym regulaminie. W związku z tym wybór prawa polskiego na podstawie niniejszego regulaminu nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa, które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru.

 3. Wszystkie oznaczenia produktów, urządzeń i ich nazwy są użyte w celach identyfikacyjnych mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi, na które osobom uprawnionym udzielono prawa ochronnego

 1. DEFINICJE

Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Aplikacja – aplikacja, do której Klient – w ramach Usług – uzyskuje dostęp w celu monitoringu pojazdu;

 2. Euro-Bom – Paweł Bąbel przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Paweł Bąbel P.W. „Euro-Bom” w Krakowie, ul. Ciepłownicza 19, 31-574 Kraków, NIP: 6761345738;

 3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która zawiera umowę sprzedaży z Euro-Bom urządzenia do monitorowania pojazdu jak również wykupuje świadczenie przez Euro-Bom na jej rzecz usługi monitorowania pojazdu;

 4. Konsument – Klient który zawiera umowę sprzedaży z Euro-Bom urządzenia do monitorowania pojazdu jak również wykupuje świadczenie przez Euro-Bom na jego rzecz usługi monitorowania pojazdu w celach niezwiązanych z działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą ani wykonywaniem wolnego zawodu;

 5. Przedsiębiorca – Klient, który zawiera umowę sprzedaży z Euro-Bom urządzenia do monitorowania pojazdu jak również wykupuje świadczenie przez Euro-Bom na jego rzecz usługi monitorowania pojazdu w celach związanych z jego działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub wykonywaniem wolnego zawodu;

 6. Regulamin – niniejszy regulamin stosunku prawnego polegającego na zawarciu umowy sprzedaży urządzenia monitorowania pojazdu oraz dalsze świadczenie usługi monitorowania;

 7. RODO– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

 8. Umowa Sprzedaży – każda umowa, na mocy której Euro-Bom sprzedaje, a Klient kupuje Urządzenie;

 9. Urządzenie– urządzenie monitorowania pojazdu objęte Umową Sprzedaży;

 10. Usługi – wszelkie czynności składające się na realizacje przez Euro-Bom czynności i usług dostępu do Aplikacji zgodnie z niniejszym Regulaminem.

 1. SPRZEDAŻ URZĄDZENIA

 1. Klient, chcąc uzyskać od Euro-Bom świadczenie Usług zobowiązany jest w pierwszej kolejności do nabycia Urządzenia oraz jego montażu w pojeździe.

 2. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży Klient zobowiązany jest do nawiązania kontaktu z Euro-Bom i wyboru stosownego Urządzenia, które będzie kupione, wskazania czy montaż Urządzenia będzie przeprowadzony samodzielnie przez Klienta czy też wybiera on opcję montażu przez monterów Euro-Bom oraz wskazania metody odbioru Urządzenia – osobiście w siedzibie Euro-Bom bądź poprzez doręczenie kurierem. W tym drugim przypadku Klient zobowiązany jest podać adres dostawy Urządzenia. W tym zakresie Klient może nawiązać kontakt telefoniczny, mailowy bądź osobisty w siedzibie Euro-Bom.

 3. Klient, składając zamówienie na zakup Urządzenia, zobowiązany jest do podania następujących danych osobowych: imię, nazwisko, adres, nr telefonu, adres mailowy – a w razie chęci otrzymania faktury – także dane firmy, w tym zwłaszcza nr NIP.

 4. W przypadku złożenia przez Klienta zamówienia Urządzenia na odległość Euro-Bom wystawia i przesyła Klientowi na adres mailowy fakturę proforma, którą Klient zobowiązany jest w terminie opłacić. Klient ma możliwość dokonania opłaty faktury proforma przelewem na wskazany na tej fakturze rachunek bankowy bądź osobiście w siedzibie Euro-Bom.

 5. W przypadku złożenia przez Klienta zamówienia Urządzenia i jego zakupu od razu w siedzibie Euro-Bom Klient ma możliwość płatności także kartą bądź gotówką.

 6. W przypadku wyboru przez Klienta opcji odbioru osobistego Urządzenia Klient może je odebrać w siedzibie Euro-Bom w Krakowie, przy ul. Ciepłownicznej 19 w dni robocze (dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 9.00 do 16.00.

 7. W przypadku wyboru przez Klienta opcji dostawy zakupionego Urządzenia Euro-Bom, niezwłocznie pod opłaceniu przez Klienta faktury proforma i zapłaty tym samym ceny sprzedaży Urządzenia organizuje dostawę Urządzenia kurierem na wskazany przez Klienta adres.

 1. MONTAŻ URZĄDZENIA W POJEŹDZIE

 1. Urządzenie może być zamontowane przez Klienta w pojeździe samodzielnie, przez samego Klienta, bądź poprzez monterów zapewnianych przez Euro-Bom.

 2. Montaż Urządzenia w pojeździe przez monterów zapewnianych przez Euro-Bom jest odrębną usługą niewliczoną w cenę sprzedaży Urządzenia.

 3. W zależności od miejsca montażu Urządzenia w pojeździe Klienta montaż może odbyć się na jeden z dwóch poniższych sposobów:

  1. poprzez nawiązanie przez Klienta kontaktu bezpośrednio z monterem Euro-Bom – i rozliczenie Klienta już bezpośrednio z tym monterem;

  2. poprzez zapewnienie montera przez Euro-Bom i rozliczenie przez Klienta z Euro-Bom.

 4. W razie oświadczenia Klienta, na etapie składania Zamówienia, że zainteresowany jest montażem Urządzenia w pojeździe przez montera Euro-Bom poinformuje go o dostępnej opcji (opcja nr a albo b powyżej) oraz o dalszych krokach i cenie usługi montażu.

 5. W przypadku zapewnienia montera przez Euro-Bom i rozliczenia przez Klienta z Euro-Bom opłata za tę usługę płatna będzie przelewem na wskazany na wystawionej przez Euro-Bom fakturze rachunek bankowy.

 6. W przypadku samodzielnego montażu Urządzenia w pojeździe Euro-Bom nie ponosi odpowiedzialności za jego prawidłowy montaż oraz brak bądź nieprawidłowe świadczenie Usługi wynikającego z tego nieprawidłowego montażu.

 7. Euro-Bom, w przypadku braku działania Urządzenia i wynikającego z tego braku możliwości świadczenia Usługi z powodu jego nieprawidłowego montażu w pojeździe poinformuje o tym Klienta wskazując mu możliwość ponownego, tym razem prawidłowego, montażu Urządzenia przez Euro-Bom, co stanowić będzie odrębnie płatną usługę.

 1. USŁUGA

 1. Euro-Bom, na zasadach określonych w Regulaminie, świadczy na rzecz Klienta Usługi, tj. usługi dostępu do aplikacji pozwalającej na monitorowanie pojazdu na podstawie zakupionego przez Klienta i prawidłowo zamontowanego w pojeździe Klienta Urządzenia.

 2. Euro-Bom wskazuje, że nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości świadczenia Usług bądź ich nienależyte świadczenie z powodu braku zasilania pojazdu, w którym zamontowane zostało Urządzenie bądź w przypadku braku zasięgu sieci GSM.

 3. Euro-Bom wskazuje ponadto, że Aplikacja znajduje się na serwerach podmiotu trzeciego. Euro-Bom nie ponosi również odpowiedzialności (w tym Klientowi nie przysługują roszczenia o ewentualne obniżenie ceny Usługi) za brak możliwości dostępu lub brak/nieprawidłowe działanie Aplikacji spowodowane błędami bądź awarią serwerów, na których Aplikacja się znajduje. W takim przypadku Euro-Bom dołoży wszelkich starań w celu jak najszybszego przywrócenia pracy Aplikacji, tj. nawiąże bez zbędnej zwłoki kontakt z firmą, która jest właścicielem serwerów oraz ustali przewidywaną długość awarii i czas jej naprawy.

 4. Z uwagi na fakt, że minimalny czas nadawania Urządzenia w przypadku postoju to 30 minut, a w przypadku jazdy 90 sekund, utrata zasilania przez pojazd będzie od razu widoczna w Aplikacji. W takim wypadku konieczne będzie zasilenie akumulatora pojazdu bądź jego wymiana na nowy co Klient zobowiązany jest wykonać we własnym zakresie.

 5. Klient wykupuje w Euro-Bom Usługi na czas nieokreślony – z odpowiednimi okresami rozliczeniowymi (płatności). Okresy rozliczeniowe obejmują okres 1 miesiąca, 3 miesięcy, 6 miesięcy bądź 12 miesięcy. Euro-Bom wskazuje, że okres rozliczeniowy może być dostosowany indywidualnie dla Klienta.

 6. Po nawiązaniu kontaktu przez Klienta z Euro-Bom i oświadczeniu chęci uzyskania dostępu do Usługi Euro-Bom informuje Klienta o cenie Usługi, Strony ustalają okres rozliczeniowy, a następnie – w razie akceptacji przez Klienta warunków świadczenia Usług – Euro-Bom wystawia fakturę proforma na pierwszy okres rozliczeniowy z 7 dniowym terminem płatności i doręcza ją Klientowi na adres mailowy wskazany przez Klienta.

 7. Klient zobowiązany jest do terminowej płatności tej faktury proforma, a datą zapłaty jest dzień uznania rachunku bankowego Euro-Bom.

 8. Świadczenie przez Euro-Bom Usług rozpoczyna się dopiero po dokonaniu przez Klienta opłaceniu w całości tej faktury proforma, a pierwszym dniem rozpoczęcia świadczenia Usługi jest następny dzień kalendarzowy po zaksięgowaniu pełnej wpłaty za pierwszy okres rozliczeniowy.

 9. Klient, po wykupieniu w Euro-Bom Usług, uzyskuje dostęp do Aplikacji, w której może monitorować działanie Urządzenia oraz swój pojazd. Euro-Bom przekazuje Klientowi dane dostępowe do Aplikacji niezwłocznie po rozpoczęciu świadczenia Usług.

 1. CENA USŁUGI

 1. Euro-Bom wskazuje, że ceny Usługi zawarte są w cenniku dostępnym na stronie internetowej Euro-Bom dostępnej pod adresem: https://lokalizatorgps24.pl bądź ustalane indywidualnie z Klientem na etapie wskazanym w pkt V ust. 5 powyżej.

 2. Z zastrzeżeniem poniższych postanowień cena Usługi jest stała przez cały okres jej obowiązywania.

 3. Euro-Bom wskazuje, że wynagrodzenie (cena) za realizację Usług, będzie podlegało corocznej waloryzacji, z dniem 1 stycznia danego roku kalendarzowego i począwszy od dnia 1 stycznia następnego roku kalendarzowego po roku wykupienia przez Klienta Usługi, waloryzacji o roczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Zwaloryzowana kwota wynagrodzenia Euro-Bom z tytułu Usług obowiązywać będzie zawsze od kolejnego okresu rozliczeniowego przypadającego po 1 stycznia danego roku.

 4. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości przedmiotem waloryzacji zawsze będzie zwaloryzowana już, wg wskaźnika inflacji za poprzednie lata, kwota wynagrodzenia, a nie – każdorazowo – pierwotna stawka wynagrodzenia (ceny).

 5. Dokonywana przez Euro-Bom waloryzacja wynagrodzenia nie stanowi i nie wymaga zmiany niniejszego regulaminu bądź stosunku prawnego Usług, a jedynie poinformowania Klienta o nowej kwocie wynagrodzenia (ceny). Do powiadomienia o nowej kwocie wynagrodzenia (ceny) wystarczy przesłanie Klientowi przez Euro-Bom faktury proforma na kolejny okres rozliczeniowy ze zwaloryzowaną stawką wynagrodzenia.

 1. OKRESY ROZLICZENIOWE

 1. Euro-Bom, na co najmniej 7 dni przed upływem aktualnego okresu rozliczeniowego Usługi wystawia fakturę proforma na opłatę za kolejny (aktualny) okres rozliczeniowy i przesyła ją na wskazany przez Klienta adres mailowy. W celu przedłużenia Usługi Klient zobowiązany jest dokonać terminowej opłaty tej faktury proforma, tak aby płatność za Usługę została zaksięgowana na rachunku bankowy Euro-Bom przed upływem aktualnego okresu rozliczeniowego.

 2. W przypadku braku dokonania przez Klienta płatności za kolejny okres rozliczeniowy przed upływem aktualnego okresu rozliczeniowego Euro-Bom ma prawo do zawieszenia świadczenia Usług (tj. wyłączenia dostępu Klienta do Aplikacji) do czasu dokonania przez Klienta opłaty za kolejny okres rozliczeniowy, a Klientowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia. W przypadku dokonania przez Klienta opłaty po terminie Euro-Bom wznowi świadczenie Usług.

 3. Klient, w trakcie posiadania aktywnej Usługi, ma możliwość zmiany okresów rozliczeniowych (wydłużenia bądź skrócenia). W tym celu Klient zobowiązany jest skontaktować się z Euro-Bom.

 4. W przypadku skrócenia aktualnego okresu rozliczeniowego Klientowi nie przysługuje zwrot jakichkolwiek wpłaconych już należności do Euro-Bom, które zaliczone zostaną tym samym – proporcjonalnie – na kolejne okresy rozliczeniowe.

 5. W przypadku wydłużenia aktualnego okresu rozliczeniowego Euro-Bom wystawi fakturę proforma na opłatę ustaloną proporcjonalnie do wydłużonego okresu rozliczeniowego, a Klient zobowiązany jest do jej opłacenia na zasadach określonych w ust. 1 i 2 powyżej.

 1. ROZWIĄZANIE USŁUGI

 1. Klient ma prawo w każdym czasie złożyć rezygnację z Usługi, tj. złożyć wypowiedzenie Usługi.

 2. Wypowiedzenie Usługi powinno być złożone w formie pisemnej bądź dokumentowej (mailowej) i odnosi skutek na koniec aktualnego okresu rozliczeniowego.

 3. Euro-Bom ma prawo do wypowiedzenia Usługi w przypadku, w którym Klient pozostaje w opóźnieniu bądź zwłoce z płatnością należności za kolejny okres rozliczeniowy przez okres co najmniej 14 dni kalendarzowych (tj. nie opłaci faktury proforma wystawionej przez Euro-Bom zgodnie z pkt VII ust. 1 powyżej przez okres dodatkowych 14 dni od końca aktualnego okresu rozliczeniowego). W takim wypadku Euro-Bom składa wypowiedzenie w formie wiadomości mailowej na wskazany przez Klienta do celów kontaktu i rozliczeń z Euro-Bom adres mailowy.

 4. W przypadku ustania dalszego świadczenia Usług Euro-Bom wyłącza dostęp Klienta do Aplikacji.

 1. FAKTUROWANIE

 1. Euro-Bom oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT, wobec czego do wszystkich należności z tytułu Usług – doliczony zostanie podatek VAT wg stawki obowiązującej z dnia wystawienia faktury.

 2. Wszelkie dokumenty księgowe i rozliczeniowe (w tym faktury proforma lub faktury VAT) wystawiane przez Euro-Bom za Usługi wystawiane będą w formie elektronicznej, tj. plików PDF oraz doręczane Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez Klienta adres e-mail. Klient wyraża niniejszym akceptację dla wystawiania i przesyłania przez Euro-Bom faktur w formie elektronicznej, stosownie do treści art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.

 3. W razie doręczenia dokumentów księgowych i rozliczeniowych za pośrednictwem poczty elektronicznej przyjmuje się, iż dniem doręczenia jest następny dzień roboczy po dniu wysłania wiadomości mailowej zawierającej stosowny dokument.

 1. REKLAMACJE – ODPOWIEDZIALNOŚĆ EURO-BOM ZA BRAK ZGODNOŚCI URZĄDZENIA Z UMOWĄ SPRZEDAŻY

Konsumenci

 1. Euro-Bom ponosi wobec Konsumenta odpowiedzialność za brak zgodności Urządzenia z Umową sprzedaży istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili.

 2. Urządzenie jest zgodne z Umową Sprzedaży, jeżeli zgodne z Umową Sprzedaży pozostają w szczególności jego:

  1. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do Urządzeń z elementami cyfrowymi – również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;

  2. przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Euro-Bom najpóźniej w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży i który Euro-Bom zaakceptował.

 3. Ponadto Urządzenie, aby zostało uznane za zgodne z Umową Sprzedaży, musi:

  1. nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Urządzenia tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;

  2. występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do Urządzeń z elementami cyfrowymi – również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla Urządzenia tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Urządzenia oraz publiczne zapewnienie złożone przez Euro-Bom, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Euro-Bom wykaże, że: – nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć, – przed zawarciem Umowy Sprzedaży Urządzenia publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób, – publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu Umowy Sprzedaży;

  3. być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;

  4. być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Euro-Bom udostępnił Konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.

 4. Euro-Bom nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Urządzenia z Umową Sprzedaży w zakresie, o którym mowa powyżej, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Urządzenia odbiega od wymogów zgodności z Umową Sprzedaży określonych powyżej, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Urządzenia.

 5. Euro-Bom ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Urządzenia z Umową Sprzedaży wynikający z niewłaściwego zamontowania Urządzenia, jeżeli:

  1. zostało ono przeprowadzone przez Euro-Bom lub na jego odpowiedzialność;

  2. niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Konsumenta wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez Euro-Bom lub osobę trzecią;

 6. Jeżeli Urządzenie jest niezgodne z Umową Sprzedaży, Konsument może żądać jego naprawy bądź wymiany.

 7. Euro-Bom może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Euro-Bom może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Urządzenia z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Euro-Bom. Jeżeli niemożliwość lub nadmierność kosztów dotyczą zarówno naprawy, jak i wymiany, Euro-Bom może odmówić doprowadzenia Urządzenia do zgodności z Umową Sprzedaży. W takim przypadku Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, o których mowa w dalszej części Regulaminu. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Euro-Bom uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Urządzenia z umową sprzedaży, wartość Urządzenia zgodnego z Umową Sprzedaży oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Urządzenia do zgodności z Umową Sprzedaży.

 8. Euro-Bom dokonuje naprawy lub wymiany Urządzenia w rozsądnym czasie od chwili, w której Euro-Bom został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności Urządzenia z Umową Sprzedaży.

 9. Koszty naprawy lub wymiany Urządzenia ponosi Euro-Bom. Konsument jest obowiązany udostępnić Euro-Bom Urządzenie podlegające naprawie lub wymianie w celu jego odebrania, które odbywa się na koszt Euro-Bom.

 10. Jeżeli Urządzenie zostało zamontowane przed ujawnieniem się braku zgodności Urządzenia z Umową Sprzedaży, Euro-Bom demontuje Urządzenie oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.

 11. Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, jeżeli Urządzenie jest niezgodne z Umową Sprzedaży, gdy:

  1. Euro-Bom odmówił doprowadzenia Urządzenia do zgodności z Umową Sprzedaży;

  2. Euro-Bom nie doprowadził Urządzenia do zgodności z Umową Sprzedaży;

  3. brak zgodności Urządzenia z Umową Sprzedaży występuje nadal, pomimo że Euro-Bom próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową Sprzedaży;

  4. brak zgodności Urządzenia z Umową Sprzedaży jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy Sprzedaży;

  5. z oświadczenia Euro-Bom lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Urządzenia do zgodności z Umową Sprzedaży w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

 12. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy Sprzedaży, w jakiej wartość Urządzenia niezgodnego z Umową Sprzedaży pozostaje do wartości Urządzenia zgodnego z Umową Sprzedaży. Zwrot należności powstałej wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny następuje nie później niż w terminie 14 dni o dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.

 13. Euro-Bom może nie przyjąć oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, jeśli wykaże, że brak zgodności Urządzenia z Umową Sprzedaży jest nieistotny.

 14. W razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży Konsument niezwłocznie zwraca Urządzenie Euro-Bom na jego koszt. Euro-Bom zwraca cenę nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Urządzenia lub dowodu jego odesłania.

 15. Wszelkie reklamacje związane z Urządzeniem lub realizacją Umowy Sprzedaży Konsument może składać w dowolnej formie. Konsument ma możliwość przesłania dokumentacji fotograficznej reklamowanego Urządzenia na adres poczty elektronicznej Euro-Bom.

 16. Euro-Bom ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od dnia jej przesłania.

Przedsiębiorcy

 1. Euro-Bom zapewnia dostawę Urządzenia pozbawionego wad. Euro-Bom jest odpowiedzialny względem Przedsiębiorcy, jeżeli Urządzenie ma wadę (rękojmia). W przypadku natomiast Urządzeń używanych, niepełnowartościowych (np. pochodzących z ekspozycji lub zwrotu), Euro-Bom każdorazowo informuje Przedsiębiorcę w szczególności o ewentualnych widocznych śladach używania. Mając powyższe na uwadze, każde Urządzenie, zarówno nowe, używane jak i pochodzące z ekspozycji lub zwrotu, prezentowane przez Euro-Bom jest odpowiednio opisane.

 2. Euro-Bom odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Urządzenia. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Urządzenia na wolne od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady.

 3. Jeżeli Urządzenie ma wadę, Przedsiębiorca może:

  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Euro-Bom niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Przedsiębiorcy wymieni Urządzenie wadliwe na wolne od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Urządzenie było już wymienione lub naprawiane przez Euro-Bom albo Euro-Bom nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Urządzenia na wolne od wad lub usunięcia wad. Przedsiębiorca może zamiast zaproponowanego przez Euro-Bom usunięcia wady żądać wymiany Urządzenia na wolne od wad albo zamiast wymiany Urządzenia żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Przedsiębiorcę jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Euro-Bom. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Urządzenia wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Przedsiębiorcę inny sposób zaspokojenia.

  2. żądać wymiany Urządzenia wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Euro-Bom jest obowiązany wymienić Urządzenie wadliwe na wolne od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Przedsiębiorcy. Euro-Bom może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Przedsiębiorcy, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Sprzedaży Urządzenia wadliwego w sposób wybrany przez Przedsiębiorcę jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Euro-Bom może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

 4. Wszelkie reklamacje związane z Urządzeniem lub realizacją Umowy sprzedaży, Przedsiębiorca może składać w dowolnej formie. Przedsiębiorca ma możliwość przesłania dokumentacji fotograficznej reklamowanego Urządzenia na adres poczty elektronicznej Euro-Bom.

 5. Euro-Bom ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od dnia jej przesłania.

 1. INFORMACJE O PRAWIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Każdemu Klientowi, będącemu Konsumentem, który zawarł Umowę Sprzedaży Urządzenia bądź uzyskał od Euro-Bom świadczenie Usług, na odległość bądź poza siedzibą przedsiębiorstwa Euro-Bom, przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej Umowy Sprzedaży Urządzenia bądź świadczenia Usług bez podania przyczyny.

 2. Konsument ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży Urządzenia bądź świadczenia Usług w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie Urządzenia (dla Umów Sprzedaży Urządzenia zawartych na odległość bądź poza siedzibą przedsiębiorstwa Euro-Bom) lub rozpoczęte zostało świadczenie przez Euro-Bom Usług.

 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi złożyć stosowne oświadczenie. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy musi być złożone wobec Euro-Bom, w jeden z następujących sposobów:

  1. pisemnie na adres siedziby Euro-Bom, tj. Paweł Bąbel P.W. „Euro-Bom” w Krakowie, ul. Ciepłownicza 19, 31-574 Kraków;

  2. wysłane pocztą elektroniczną na adres mailowy Euro-Bom: biuro@lokalizatorgps24.pl;

 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient będący Konsumentem wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 5. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

 6. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Urządzenia bądź świadczenia Usług Euro-Bom zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Urządzenia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta będącego Konsumentem sposobu dostarczenia Urządzenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Euro-Bom), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Euro-Bom został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia.

 7. Euro-Bom dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie – w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Euro-Bom może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 8. Klient powinien odesłać lub przekazać Urządzenie niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Euro-Bom o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle Urządzenie przed upływem terminu 14 dni. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 9. Powyższe postanowienia dot. prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży Urządzenia stosuje się także do osób fizycznych zawierających umowy z Euro-Bom bezpośrednio związane z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że umowy te nie posiadają dla tych osób charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanych przez te osoby działalności gospodarczych, udostępnionych na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 1. RĘKOJMIA I GWARANCJA

 1. Niezależnie od uprawnień z rękojmi bądź odpowiedzialności za brak zgodności Urządzenia z Umową Sprzedaży, Urządzenia objęte są gwarancją jakości udzielaną przez producenta Urządzeń. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

 2. Warunki gwarancji producenta, w tym jej długość, dostępne są pod adresem: https://teltonika-gps.com/support/warranty-repair .

 3. Realizacja przez Klienta uprawnień z gwarancji realizowana jest za pośrednictwem Euro-Bom. Oznacza to, że – w przypadku wykrycia przez Klienta wady Urządzenia – Klient zobowiązany jest do zgłoszenia te wady do Euro-Bom, który następnie – działając w pośrednictwie producenta Urządzenia – dokona rozpatrzenia zgłoszenia.

 4. Reklamacje gwarancyjne są rozpatrywane wyłącznie dla Urządzeń, dla których okres gwarancyjny nie minął oraz które posiadają szczegółowy opis uszkodzenia dołączony do przesyłki serwisowej oraz załączony dowód zakupu Urządzeń. Euro-Bom, rozpatrując w imieniu Producenta, zgłoszenie reklamacyjne oparte na gwarancji stosować się będzie wyłącznie treścią i warunkami udzielonej gwarancji przez producenta Urządzenia.

 5. Reklamacje gwarancyjne Towarów Klient może zgłaszać w jeden z dowolnie wybranych sposobów:

  1. pisemnie na adres siedziby Euro-Bom, tj. Paweł Bąbel P.W. „Euro-Bom” w Krakowie, ul. Ciepłownicza 19, 31-574 Kraków;

  2. mailowo pod adresem mailowym Euro-Bom: biuro@lokalizatorgps24.pl

 6. Reklamacje gwarancyjne będą rozpatrywane przez Euro-Bom w przeciągu 14 dni, a w wyjątkowych przypadkach maksymalnie w terminie 30 dni, o czym Euro-Bom poinformuje Klienta. Brak rozpatrzenia gwarancji w tym nie terminie nie jest równoznaczny z akceptacją reklamacji.

 7. W przypadku zasadnego zgłoszenia reklamacji i jej akceptacji Euro-Bom zobowiązuje się do:

  1. dokonania naprawy w możliwie najkrótszym, uzgodnionym z Klientem terminie,

  2. wymiany Urządzenia na wolny od wad, jeżeli naprawa jest niemożliwa lub wymaga nadmiernych kosztów.

 8. W przypadku naprawy Urządzenia czas realizacji reklamacji wynosi do 30 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Paweł Bąbel przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Paweł Bąbel P.W. „Euro-Bom” w Krakowie, ul. Ciepłownicza 19, 31-574 Kraków, NIP: 6761345738.

 2. Przekazane przez Klienta Administratorowi dane osobowe przetwarzane są, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy, której Klient jest stroną bądź świadczenia na jego rzecz przez Administratora usług lub też jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Pod pojęciem prawnie uzasadnione interesy Administratora należy rozumieć konieczność przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją umowy, której Klient nie jest co prawdą stroną, ale w której realizacji Klient bierze czynny i świadomy udział lub, której realizacja wpływa bezpośrednio na uzasadnione prawa i interesy Klienta.

 3. Wobec powyższego dane osobowe są przetwarzane:

  1. w celu realizacji Umowy Sprzedaży oraz realizacji świadczenie Usług – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

  2. celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

  3. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw;

  4. w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora Klientom przysługują następujące uprawnienia:

 1. Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;

 2. Prawo uzyskania kopii danych – Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;

 3. Prawo do sprostowania – Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;

 4. Prawo do usunięcia danych (tzw. prawo zapomnienia) – jest podstawą do żądania usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;

 5. Prawo do ograniczenia przetwarzania – Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);

 6. Prawo do przenoszenia danych – w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – pod warunkiem, iż zarówno Administrator jak i inny podmiot do którego przesyłane są dane mają odpowiednie warunki techniczne umożliwiające takie przesłanie;

 7. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;

 8. Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych lub ze względów związanych z ochroną mienia). Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora;

 9. Prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody;

  1. Prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 1. Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych wraz z wskazaniem z jakim żądaniem występujemy, można złożyć:

  1. pisemnie na adres siedziby Administratora, tj. Paweł Bąbel P.W. „Euro-Bom” w Krakowie, ul. Ciepłownicza 19, 31-574 Kraków;

  2. mailowo pod adresem mailowym Administratora: biuro@lokalizatorgps24.pl;

 2. Jeżeli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.

 3. Odpowiedź na zgłoszenia zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.

 4. Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem zwykłym na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (w takim przypadku należy podać adres e-mail).

 5. W związku z realizacją Usług i zawarcia Umowy Sprzedaży dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe, kurierzy (w związku z realizacją zamówienia) oraz monterom Urządzeń. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 6. Dane osobowe Klientów przetwarzane będą przez Administratora wyłącznie w celu realizacji Umowy Sprzedaży oraz świadczenia Usług. Ponadto dane osobowe Klienta zostaną usunięte, gdy już nie będzie uzasadnionego wymogu posiadania ich do dozwolonych celów, a Administrator nie będzie zobowiązany, zgodnie z prawem, nadal przechowywać takich danych lub w inny sposób uprawniony, aby to robić. W szczególności dane osobowe Klienta zostaną zachowane, gdy będzie to konieczne, by Administrator mógł dochodzić roszczeń lub bronić się przed roszczeniami, do końca odpowiedniego okresu przedawnienia lub do czasu uregulowania przedmiotowych roszczeń.

 7. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane na terenie Unii Europejskiej oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w szczególności polegający na profilowaniu).

 8. Podanie przez Klienta danych osobowych nie jest wymagane przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego, aczkolwiek jest niezbędne do realizacji Umowy Sprzedaży oraz świadczenia Usług, o której mowa powyżej. Niepodanie przedmiotowych danych osobowych całkowicie uniemożliwiałoby zawarcie Umowy Sprzedaży oraz świadczenie Usług przez Administratora.

 9. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.